Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα (όπως όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ) και μόνο όσα άλλα δεδομένα είναι απαραίτητα.

Γιατί τα χρειαζόμαστε;

Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους για διαφημιστικούς/προωθητικούς λόγους. Πρόσβαση έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι/συνεργάτες του ΚΜΟΠ – Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

Η επικοινωνία μας

Η επικοινωνία μας περιλαμβάνει τακτική ενημέρωση για τις δράσεις του γραφείου μας ή/και για τυχόν προγράμματα που συμμετέχετε. Σε περίπτωση που στο μέλλον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικό υλικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που διατηρούμε στο αρχείο μας ή να διακόψετε τη συνεργασία.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η διάρκεια περιόδου διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν. Γενικά τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για έξι (6) έτη μετά τη λήξη της συμμετοχής σας στην ανωτέρω πράξη, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της περιόδου, για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του ΚΜΟΠ.