ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.) στον Δήμο Πειραιά»

Η Ανάδοχος Ένωση: «ΚΜΟΠ-Κόµβος Εκπαίδευσης & Καινοτοµίας» και «Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Καινοτοµίας (ΙΝΕΠΑΚ)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

 • Το Περιβάλλον της Δράσης:

Οι σύγχρονες προκλήσεις και οι έκτακτες συνθήκες που διαμορφώνονται στην ελληνική κοινωνία επηρεάζουν σημαντικά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους, ΑμεΑ, πρόσφυγες/μετανάστες, περιθωριοποιημένα άτομα κ.λπ.), εντείνοντας τις δυσκολίες που ήδη αντιμετωπίζουν στην κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση και την ψυχική τους υγεία. Οι συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις που παρουσιάζονται στη σημερινή κοινωνία έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο γενικό πληθυσμό και ειδικότερα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:

Α. ΑμεΑ και οι οικογένειες τους
Β. Έφηβοι έως 15 ετών με υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας.
Γ. Άτομα Τρίτης Ηλικίας.ΑμεΑ

 • Σκοπός και στόχοι:

Α. ΑμεΑ και οι οικογένειες τους:

Η παρέμβαση έχει ως σκοπό τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά ΑμεΑ και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ενήλικων ΑμεΑ και ως στόχο τη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων που θα συμβάλουν στην εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, προβλέπεται η ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση των ΑμεΑ και των οικογενειών τους. Έμφαση θα δοθεί στην προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες που αναδύθηκαν από την πανδημία COVID-19, η οποία ενέτεινε τις δυσκολίες, ιδιαίτερα σε επίπεδο ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού.

Β. Έφηβοι έως 15 ετών με υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας:

Η παρέμβαση έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των εφήβων μέσα από κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και δημιουργικής απασχόλησης και ως στόχο την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης. Επίσης, την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης εφήβων, που βρίσκονται σε κίνδυνο να εμπλακούν σε αξιόποινες πράξεις ή έχουν εκδηλώσει προ-παραβατική συμπεριφορά, καθώς και την αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος.

Η Πράξη απευθύνεται στο σύνολο των εφήβων ως 15 ετών που διαβιούν στον Δήμο του Πειραιά, ωστόσο προτεραιότητα για συμμετοχή στις δράσεις δίδεται σε αυτούς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Γ. Άτομα τρίτης ηλικίας:

Η παρέμβαση έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον ημερήσιας κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα Τρίτης Ηλικίας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και έχει στόχο τη μείωση του αισθήματος απομόνωσης, την εμψύχωση και κοινωνική ενδυνάμωση τους.

Έμφαση θα δοθεί στους χρόνια πάσχοντες, μοναχικούς  ηλικιωμένους με προβλήματα καθημερινής ομαλής διαβίωσης και αποδέκτες κάθε μορφής βίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανείς που έχει πραγματική ανάγκη δεν θα μείνει χωρίς στήριξη.

 • Οφέλη από τη συμμετοχή στην Πράξη:                           

 Α. Υποστήριξη και Φροντίδα ΑμεΑ και των οικογενειών τους

 • Στους συμμετέχοντες της εν λόγω Πράξης θα παρασχεθούν:
  • Υποστήριξη & Φροντίδα ΑμεΑ (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, κλπ)
  • Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη για ΑμεΑ και τις οικογένειές τους
  • Ομαδικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ΑμεΑ
  • Ομάδες υποστήριξης για οικογένειες ΑμεΑ
  •  
 • Β. Υποστήριξη και Ενδυνάμωση εφήβων έως 15 ετών με υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας

  Στους συμμετέχοντες της εν λόγω Πράξης θα παρασχεθούν:

  Ατομικές Δράσεις:

  • Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη σε εφήβους
  • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε οικογενειακό περιβάλλον

  Ομαδικές Δράσεις:

  • Ομάδες συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης σε εφήβους
  • Ομάδες εστιασμένης συζήτησης και δημιουργικής έκφρασης σε εφήβους
  • Ομάδες συμβουλευτικής και εστιασμένης συζήτησης (workshops) σε ομάδες γονέων/συλλόγους γονέων και κηδεμόνων
  • Δράσεις κοινωνικής ένταξης και δικτύωσης με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών
  •  

Γ. Υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ατόμων Tρίτης Hλικίας

Στους συμμετέχοντες της εν λόγω Πράξης θα παρασχεθούν:

 • Υπηρεσίες κατ΄οίκον ημερήσιας κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης
 • Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη
 • Ομαδικές δράσεις κοινωνικής ένταξης και ψυχαγωγίας
 •  

Όλες οι υπηρεσίες στους ωφελούμενους παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και οι παρεμβάσεις ψυχολογικής υποστήριξης θα εξατομικεύονται σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του ωφελούμενου από το διεπιστημονικό προσωπικό.

 

 • Προϋποθέσεις Ένταξης:

Α. Οικογένειες με παιδιά ΑμεΑ, ενήλικες ΑμεΑ:

Α1. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής για τους δυνητικά επωφελούμενους:

 • Ηλικία (ενήλικες και ανήλικα)
 • Τόπος διαμονής (Δήμος Πειραιά)
 • Ποσοστό αναπηρίας
 • Οικογενειακή κατάσταση

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 70% του συνολικού βαθμού του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα ή άδεια διαμονής/κάρτα αιτούντος ασύλου 2. Βεβαίωση ΑΜΚΑ, 3. Λογαριασμό ΔΕΚΟ, 4. Πιστοποιητικό αναπηρίας, 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Α2. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής:

 • Ενδιαφέρον συμμετοχής στην Πράξη βάσει συνέντευξης
 • Αξιολόγηση συμμετοχής με την αξιοποίηση της βιογραφικής μεθόδου

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 30% του συνολικού βαθμού του υποψηφίου.

Β. Έφηβοι έως 15 ετών με υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας:

Β1. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής για τους δυνητικά επωφελούμενους:

 • Ηλικία (έως 15 ετών)
 • Τόπος διαμονής (Δήμος Πειραιά)
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο – σχολικές επιδόσεις
 • Περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς ή ενδείξεις αποκλίνουσας συμπεριφοράς
 • Πιθανότητα σχολικής διαρροής (ύπαρξη σχολικής διαρροής ή αυξημένος κίνδυνος ή διακοπής εκπαίδευσης)
 • Ψυχοκοινωνική κατάσταση του εφήβου

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν στο 50% του συνολικού βαθμού του υποψηφίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα ή άδεια διαμονής/κάρτα αιτούντος ασύλου, 2. Βεβαίωση ΑΜΚΑ, 3. Λογαριασμό ΔΕΚΟ γονέα/κηδεμόνα,
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέα/κηδεμόνα

 

Β2. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής:

 • Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Σχέδιο βάσει συνέντευξης
 • Αξιολόγηση συμμετοχής με την αξιοποίηση της βιογραφικής μεθόδου

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 50% του συνολικού βαθμού του υποψηφίου.

Γ. Ηλικιωμένοι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:

Γ1. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής για τους δυνητικά επωφελούμενους:

 • Ηλικία (άνω των 68 ετών)
 • Τόπος διαμονής (Δήμος Πειραιά)
 • Ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης
 • Κατάσταση υγείας (χρόνια νοσήματα, κλπ)
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Ατομικό και οικογενειακό εισόδημα

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 70% του συνολικού βαθμού του υποψηφίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα ή άδεια διαμονής/κάρτα αιτούντος,2. Βεβαίωση ΑΜΚΑ, 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή Κοινωνικό Τιμολόγιο, 4. Λογαριασμό ΔΕΚΟ

 

Γ2. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής:

 • Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Σχέδιο βάσει συνέντευξης
 • Αξιολόγηση συμμετοχής με την αξιοποίηση της βιογραφικής μεθόδου

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 30% του συνολικού βαθμού του υποψηφίου.

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων βάσει των κριτηρίων που αναφέρθηκαν παραπάνω και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με προσωπική ενημέρωση.

 

Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής στο χώρο του φορέα προϋποθέτει είτε τον πλήρη εμβολιασμό του ωφελούμενου είτε την προσκόμιση αρνητικού rapid test (ισχύει για 48 ώρες).

 • Περίοδος Υποβολής των Αιτήσεων:

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της δράσης.

Η διάρκεια της δράσης ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ (22SYMV011605252 2022-11-15), µε δυνατότητα επέκτασης.

Συνολικά στο έργο προβλέπεται να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη κατ’ ελάχιστον 150 ενήλικες ΑμεΑ και παιδιά ΑμεΑ με τους γονείς τους, 180 έφηβοι-νέοι με τις οικογένειες τους και 400 ηλικιωμένοι.

 • Λήψη Υπηρεσιών:

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν θα δηλώνουν εγγράφως:

 • Ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με τις υπηρεσίες που θα λάβουν.
 • Ότι θα συμμετέχουν στις συναντήσεις με το αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό και θα παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία βάσει πάντα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679 και όλων των προβλεπόμενων εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης.
 • Ότι θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι ειδική μέριμνα θα δοθεί στην προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες της πανδημίας COVID-19, η οποία ενέτεινε τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό που υφίστανται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 •  Χρηματοδότηση του Έργου:

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.)» και κωδικό ΟΠΣ 5093139, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», με βάση τη με αρ. πρωτ. 20438/323/24-05-2021 Απόφαση ένταξης του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠ «Αττική» 2014- 2020.

 • Επικοινωνία με το Έργο:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω:

 • Της ιστοσελίδας του έργου https://social-net.kmop.org/
 • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]
 • Τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 210 4118516
 • Φυσικής παρουσίας στο χώρο λειτουργίας της δράσης (Ματρόζου 1 & Τζαβέλλα, Ν. Φάληρο) κατόπιν ραντεβού.

Το ωράριο λειτουργίας του χώρου είναι από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή).