Υποστήριξη και φροντίδα ΑμεΑ και των οικογενειών τους

Παρά τις δυσκολίες της καθημερινότητας για τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, η συνεχής ενδυνάμωση για την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, μπορεί να επιφέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Ο στόχος μας

Η καταπολέμηση του στίγματος, των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης των ΑμεΑ, καθώς και η υλοποίηση δράσεων για την κοινωνική τους συμπερίληψη.

Τι προσφέρουμε;

  • Παραϊατρική υποστήριξη για ΑμεΑ (πχ φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, κλπ)

  • Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη για ΑμεΑ και τις οικογένειές τους

  • Ομαδικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ΑμεΑ

  • Ομάδες υποστήριξης για οικογένειες ΑμεA

Η ομάδα μας

Είναι πολυκλαδική και απαρτίζεται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς θεραπευτές.

Σε ποιον απευθύνεται το πρόγραμμα;

Σε ενήλικα και ανήλικα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, που διαμένουν στο Δήμο του Πειραιά.

“Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πέρα από το μονοπάτι της δυσκολίας, υπάρχουν δρόμοι που ακόμα δεν έχουν ανακαλυφθεί

Η υπηρεσία πραγματοποιείται με τη σύμπραξη των:

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης:
«Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.)» και κωδικό ΟΠΣ 5093139 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στα πλαίσια της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», με αρ. πρωτ. 20438/323/24-5-2021 απόφασης ένταξης του Δημάρχου Πειραιά. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Support and care for people with disabilities and their families

Το στίγμα και οι στερεοτυπικές νόρμες γύρω από τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να οδηγήσουν στον κοινωνικό αποκλεισμό τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους.

Ο στόχος μας

Η καταπολέμηση του στίγματος, των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες και η υλοποίηση δράσεων για την κοινωνική τους συμπερίληψη.

Τι προσφέρουμε;

Δράσεις ψυχοκοινωνικής και ιατρικής υποστήριξης με γνώμονα οχτώ βασικούς πυλώνες: την προσβασιμότητα, τη συμμετοχή, την ισότητα, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία, την υγεία και την εξωτερική δράση.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε:

  • Ιατρική φροντίδα
  • Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη σε ΑμΕΑ και τις οικογένειες τους
  • Δράσεις κοινωνικής ένταξης και κινητοποίησης μέσω ομάδων δικτύωσης και κοινωνικοποίησης

Η ομάδα μας

Είναι πολυκλαδική και απαρτίζεται από γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς θεραπευτές.

Σε ποιον απευθύνεται το πρόγραμμα;

Σε ενήλικα ή ανήλικα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τις οικογένειές τους, που διαμένουν στον Δήμο του Πειραιά.

“Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πέρα από το μονοπάτι της δυσκολίας, υπάρχουν δρόμοι που ακόμα δεν έχουν ανακαλυφθεί”

Διάρκεια

Κατά περίπτωση

Τύπος Υπηρεσίας

Διαδικτυακή ή Δια Ζώσης Συνεδρία

Μορφή Υπηρεσίας

Ατομική/ομαδική Συμβουλευτική

Γλώσσα

Ελληνικά